Skip to main content

Privātuma paziņojums

Spēkā no 01.10.2020. Informācija atjaunota 17.05.2023.

Personas datu apstrādes pārzinis: Daugavpils pilsētas pašvaldība (Attīstības departamenta Investīciju un starptautisko sakaru nodaļa), adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpils, LV-5401, pārziņa kontaktpersona Jolanta Ūzuliņa, tālr. 65404228, e-pasts: jolanta.uzulina@daugavpils.lv. Saziņa ar personas datu aizsardzības speciālistu: e-pasts: dati@daugavpils.lv, vai griezties Daugavpils pilsētas pašvaldībā, adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401.

Pārzinis veic Jūsu personas datu apstrādi projektā “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4 (turpmāk – Projektā), kas tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” ietvaros, šādos nolūkos ar attiecīgu tiesisko pamatojumu:

DIC-PP tiesiskais pamats

Apstrādes tiesiskie pamati (detalizēti):
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula):
– VDAR 6.1. b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
– VDAR 6.1. c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
– VDAR 6.1. e) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
– VDAR 6.1. f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama  personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;
– VDAR 9.2. a) datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, i) apstrāde ir vajadzīga sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomā;

Finansējuma saņēmējam ir pienākums vākt, uzkrāt un apkopot projekta aktivitāšu (apmācību, pasākumu, nodarbību, konferences u.c.), projekta dalībnieku personas datus (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, video un/vai foto attēls), kuri piedalās augstākminētā projekta finansētajos pasākumos, nodrošinot dalībnieku identificēšanu un iekļaušanu projekta uzraudzības rādītājos. Šāds Daugavpils pilsētas pašvaldības kā finansējuma saņēmēja pienākums ir noteikts uz Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4 ar VIAA par projekta īstenošanu pamata. Ja šādi personas dati netiek apstrādāti, Daugavpils pilsētas pašvaldībai nav iespēja nodrošināt iepriekš minēto likumisko pienākumu, iesniegt atskaites par projekta finansējuma izlietojumu.

Jums, kā Datu subjektam ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei: Datu valsts inspekcija, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67223131,  elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv, tīmekļa vietnes adrese: www.dvi.gov.lv.

Lejupielādēt privātuma paziņojumu iespējams šeit

Sazinies ar mums